Vedtægter for Museerne i Brønderslev Kommune

§ 1.  Navn, ejerforhold, art, status og adresse
Museerne i Brønderslev Kommune er en selvejende institution.
Museerne i Brønderslev Kommune er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.
Museerne i Brønderslev Kommune driver Try Museum med Dorf Møllerne og Vildmosemuseet.
Museets hovedadresse er Højskolevej 1, Try, 9330 Dronninglund.

§ 2.  Formål og ansvarsområde
Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks Kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Brønderslev kommune.
Museet beskæftiger sig særligt med: Mølleri med Dorf Møllerne som udgangspunkt, jagt og skovbrug i Vendsyssel, Store Vildmoses historie (vildmose og bebyggelse), Brønderslev købstadshistorie(købstad og bebyggelse) samt bebyggelsesformer på landet, særligt bebyggelsesformen stationsbyen
Museet kan i nærmere konkrete tilfælde deltage i projekter omfattet af ansvarsområdet uden for det geografiske område.
Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingen, men søges henvist til relevant museum


§ 3.  Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidigt bistand.
Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.
Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.
Museet indberetter løbende sin samling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.
Museet skal følge nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

§ 4.  Bestyrelse, sammensætning og valgmåde
Museets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges således;
-    2 medlemmer udpeges af Brønderslev Kommune blandt byrådets medlemmer.
-    2 medlemmer udpeges af Museumsforeningen for Try Museum.
-    2 medlemmer udpeges af Museumsforeningen for Vildmosemuseet.
-    1 medlem udpeges af museets fastansatte medarbejdere. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de fastansatte medarbejder ved museet.
De udpegningsberettigede udpeger endvidere personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne,
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Perioden løber fra den 1. april i året efter afholdelsen af kommunale valg. Genudpegning kan finde sted, Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2010 – 2013 gælder frem til 1. april 2014.

Museets leder er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen

§ 5.  Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift
Bestyrelsen vælger formand og en næstformand.
Medarbejdernes repræsentant kan ikke vælges til formand eller næstformand.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 12-14.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.  Ledelse og øvrige personale
Til at varetage museets daglige drift ansætter bestyrelsen en heltidsansat leder, som skal have en relevant museumsfaglig baggrund.
Lederen har inden for de af bestyrelsen vedtagne arbejdsplaner, budgetter og andre eventuelle overordnede retningslinier det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.
Lederen forbereder sager for bestyrelsen og rapporterer til bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende museet.
Museets øvrige personale ansættes og afskediges af lederen inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner, budgetter og en eventuel overordnet personalepolitik. Bestyrelsen kan bestemme, at lederens ansættelse og afskedigelse af personale til museet i et nærmere bestemt omfang skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 7.   Budget og arbejdsplan
Museets regnskab følger kalenderåret.
Den daglige leder forelægger årligt et forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer til beslutning i bestyrelsen. Herefter sendes det vedtagne budget med kommentarer til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen.
Den daglige leder forelægger hvert 4. år forslag til arbejdsplan til beslutning i bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan sendes til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen.

§ 8.  Regnskab, revision og beretning
Museets regnskab skal føres og udarbejdes i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler.
Museets daglige leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Indenfor det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentar har lederen dispositionsret.
Museets årsregnskab afgives i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastsat af kulturministeren.’
Museets regnskab revideres af en efter lovgivningen godkendt revisor eller af et kommunalt revisionsorgan.
Museets daglige leder skal årligt udarbejde en beretning i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af kulturministeren,
Beretningen og det reviderede årsregnskab sendes til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.
Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgivere.
Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudsgivere.

§ 9.  Udskillelse, kassation, sikring m.v.
Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.
Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.
Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.
Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.
Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen.

§ 10.  Åbningstider
Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider.
Herudover er museets udstillinger, samlinger og arkivalier tilgængelige efter forudgående aftale.

§ 11.  Tilsyn
Hovedtilskudsyder fører tilsyn med museet.

§ 12.  Sammenlægning
Beslutning om sammenlægning af museet med andre kulturarvsinstitutioner kan kun træffes af et flertal, der omfatter 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af hovedtilskudsyder.

§ 13.  Vedtægtsændringer
Beslutning om ændring af vedtægten kan kun træffes at et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 14.  Nedlæggelse
Beslutning om nedlæggelse af museet kan kun træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Kulturministeren afgør efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling og nettoformue.

Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelse (dvs, træffe beslutning om overdragelse af løsøre, der ikke er omfattet af § 14, overdragelse af eventuelle bygninger, ophævelse af eventuelle aftaler med 3. mand m.v.)”